Zapytanie ofertowe nr 2/2018 z dn. 16.11.2018
REQUEST FOR QUOTATION NO. 2/2018

polska wersja / polish version
wersja angielska poniżej / english version below

 • NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

PPHU GENOS s.c. Bogdan Kałużewski, Jadwiga Kałużewska, Tadeusz Kałużewski
Strońsko 20A,
98-161 Zapolice
NIP 829-15-77-138 REGON 731028544
tel. 42 611 63 11/ 692872248
fax. 42 611 63 12
e-mail: genos@genos.com.pl
www.genos.com.pl

Zapraszamy do złożenia oferty na poniższe zapytanie ofertowe.

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego: Sekwenator do elektroforezy kapilarnej, 1 szt.

Szczegółowe minimalne techniczne parametry sprzętu:
- Minimum 4 kapilary
- Wyposażony w komputer z systemem Windows 7 lub 10
- Urządzenie nowe lub używane, po serwisie, model 3130 lub równoważny
- Gwarancja minimum 24 miesiące
- Możliwość rozłożenia płatności przynajmniej na raty: 16 rat w okresie 4 lat
- Dostawa, instalacja i szkolenie w siedzibie Zamawiającego w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia
- Urządzenie obsługiwane jest przez program GeneMapper® Software
- Możliwość użycia kapilar o 4 różnych długościach: 22cm, 36cm, 50 cm, 80cm
- Kompatybilne polimery: POP-4, POP-6, POP-7
- Kompatybilny z produktami: BigDye®Terminator Kits, dRhodamine Dye Terminator Kit
- Limit natężenia: 15A
- Na płytki 96- i 384-dołkowe
- Warunki pracy: wilgotność 20-80%, temperatura 15°C-30°C
- Wydajność: 98,5% celności w przypisywaniu zasad azotowych do chromatogramu
- Zużycie polimeru: do 960 próbek na butelce 7000µl
- Odczyt do 950 bp
- Objętość próbki: > 10µL
- Przepustowość: 4,320 – 5,760 genotypów /24h i 30,400-82,000 zasad azotowych /24h

 • TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby firmy PPHU GENOS s.c., adres: Strońsko 20A, 98-161 Zapolice w terminie do 14 dni od złożenia zamówienia.

 • OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

a/ Oferty należy przygotować w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim. Formularz ofertowy musi być opatrzony pieczątkami firmy i/lub podpisami osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
b/ Oferta musi zawierać:
- pełną nazwę oferenta
- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP/VAT
- cenę oferty przedstawioną jako cena netto i brutto. Stawkę i - kwotę podatku VAT (jeśli dotyczy).
- nazwę urządzenia i nazwę producenta urządzenia
- termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty.
- warunki płatności.
- potwierdzenie spełniania minimalnych parametrów technicznych wymienionych wyżej.
- uzupełnione i podpisane oświadczenie będące załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.

 • MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

a/ Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera, dostarczyć osobiście na adres PPHU Genos s.c. ul. Żubardzka 4, 91-020 Łódź, lub przesłać na adres poczty elektronicznej: genos@genos.com.pl z dopiskiem: ”Odpowiedź na zapytanie ofertowe numer 2/2018”
b/ Termin składania ofert upływa dnia 23.11.2018 o godz.12.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
c/ Termin złożenia oferty jest równoznaczny z terminem faktycznego wpływu dokumentacji do siedziby firmy w Łodzi lub na adres poczty elektronicznej.
d/ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2018 w siedzibie firmy PPHU GENOS s.c., ul. Żubardzka 4, 91-020 Łódź o godz. 12.30.
e/ Informacji na temat zamówienia udziela: Michał Bednarek tel. 692872248
f/ W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 • KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
CENA-100%
Wyboru wykonawcy dokonuje się spośród prawidłowo wypełnionych i złożonych w terminie ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

 • SPOSÓB INFORMOWANIA OFERENTÓW O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU

a/ Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu zawarta w niniejszym ogłoszeniu dostępna jest do publicznej wiadomości za pośrednictwem siedziby firmy PPHU GENOS s.c., Strońsko 20A, 98-161 Zapolice oraz na stronie Zamawiającego www.genos.com.pl
b/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesłania niniejszego zapytania do wybranych przez siebie potencjalnych Oferentów z prośbą o rozpatrzenie możliwości wzięcia udziału i złożenia oferty w postępowaniu.
c/ Wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.genos.com.pl
d/ Zamawiający może zmodyfikować zapytanie, nie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyny.

 

english version / wersja angielska
polish version above / polska wersja powyżej
 

 • NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING ENTITY:

PPHU GENOS s.c. Bogdan Kałużewski, Jadwiga Kałużewska, Tadeusz Kałużewski
Strońsko 20A,
98-161 Zapolice, POLAND
VAT No. 829-15-77-138; National Business Registry (REGON) Number: 731028544
Phone: +48 (42) 611 63 11/ mobile: +48 668 48 11 53
Fax: +48 (42) 611 63 12
e-mail: genos@genos.com.pl
www.genos.com.pl

We invite all interested business operators to submit an indicative offer / proposal to the following enquiry:

 •  DESCRIPTION OF THE OBJECT OF CONTRACT

Delivery of laboratory equipment:Capillary electrophoresis DNA sequencer

Detailed minimum technical parameters of the equipment:

 1. Minimum 4 capillaries
 2. Including evaluation PC with Windows 7 or 10
 3. New or remanufactured, model 3130 or equivalent
 4. 24 months warranty
 5. Payment conditions: in 16 installments for 4 years
 6. Delivery to Lodz, installation and training within 14 days after purchase
 7. Analysis Software: GeneMapper® Software
 8. Capillary Length: 4 different lenghts: 22cm, 36cm, 50 cm, 80cm
 9. Compatible Polymers:: POP-4, POP-6, POP-7
 10. Compatible Products:: BigDye®Terminator Kits, dRhodamine Dye Terminator Kit
 11. Current Limit: 15A
 12. Format: 384-well plate, 96-well plate
 13. Operating Environment:: humidity 20-80%, Temperature15°C-30°C
 14. Performance: 5% basecalling accuracy
 15. Polymer Consumption: Up to 960 samples per 7000µl Bottle
 16. Read Length: Up to 950bp
 17. Sample Volume:> 10µL
 18. Throughput: 4,320 – 5,760 genotypes/24h and 30,400-82,000 bases/24h
 • THE LEAD TIME AND THE WAY OF ORDER PROCESSING

The Subject of Contract shall be delivered to the registered address of the PPHU GENOS s.c., Company: Strońsko 20A, 98-161 Zapolice, POLAND within 14 days from order submission.

 • GUIDELINES FOR COMMERCIAL OFFER PREPARATION

a/ submitted offers shall be prepared in a written form, either in Polish or in English. The offer form shall bear the stamps of the business organisation and be duly dates and signed by person(s) authorised to represent the Contractor.

b/ a submitted offer shall include:

 • the name and address of the tenderer
 • the tenderer’s address or headquarters location data, phone number and VAT number
 • the offer price, both in net and gross values VAT rate and amount, if applicable
 • the name of delivered device and the name of its manufacturer,
 • the offer validity: thirty (30) days from the deadline for submission of offers
 • payment conditions
 • declaration of eligibility and qualification - confirmation of meeting the above-mentioned minimal technical parameters
 • complete and signed statement, being Annex No. 1 to this Request.

 

 • PLACE & DATE TO SUBMIT COMMERCIAL OFFERS

a/ an offer to be submitted shall be sent via post, courier service or delivered in person to the address of the Office of the PPHU Genos s.c. Company, ul. Zubardzka 4, 91-020 Lodz, POLAND
or emailed to the address: genos@genos.com.pl, with the following annotation: “Response to Request for Quotation No. 2/2018”

The closing time and date for the submission of proposals shall be: 23.11.2018 at 12:00 a.m.
No offers will be considered when submitted after the deadline.

c/ The date of offer submission is equivalent to the date of the actual receipt of the quotation documentation (hard copy version) at the Company’s Office in Lodz or at the indicated e-mail address (electronic version).

d/ The opening of submitted offers will commence on 23.11.2018, at the Office of the PPHU GENOS s.c. Company, ul. Zubardzka 4, 91-020 Lodz, POLAND, at 12:30 p.m.

e/ For adequate information on the object of the contract, please contact: Dr Michał Bednarek mobile: +48 692872248

f/ For any matter, not covered in this Request, appropriate provisions of the Polish Civil Code shall apply.

 • THE MANNER AND CRITERIA OF OFFER ASSESSMENT

The Ordering Party shall assess submitted offers on the basis of the following criteria:

PRICE-100%

A contractor shall be selected, taking into account all the offers, properly prepared and submitted in time. The offer with the lowest price shall be regarded as most advantageous.

 • THE WAY OF INFORMING TENDERERS ABOUT CONDUCTED PROCEDURE

a/ A complete information about the RfQ procedure, contained in this Request, is available to the public at the Headquarters of the PPHU GENOS s.c. Company, Strońsko 20A, 98-161 Zapolice, POLAND, as well as on the website of the Ordering Party: www.genos.com.pl

b/ The Ordering Party reserves the right to send this Request for Quotation to selected, potential tenderers, asking them to consider their ability to submit an offer for the contract award procedure.

c/ The results of the contract award procedure shall be placed on the Ordering Party’s website: www.genos.com.pl

d/ The Ordering Party reserves the right to modify this Request for Quotation, not to select the most advantageous offer or to cancel the Request for Quotation without providing any reasons.