Częste pytania – FAQ

Najczęściej zadawane pytania:

Kliknij w pytanie, aby rozwinąć pole z odpowiedzią.

Jak zapisać się do poradni genetycznej?

Aby zapisać się do poradni genetycznej w ramach NFZ, należy uzyskać od lekarza pierwszego kontaktu skierowanie do poradni genetycznej na poradę i diagnostykę. Można także zapisać się na płatną konsultację i wówczas skierowanie nie jest wymagane.

Czy warto wykonać badania genetyczne jeżeli w rodzinie występowały przypadku chorób nowotworowych?

Zdecydowanie tak! Wiele chorób występujących w danej rodzinie ma podłoże genetyczne. Nie zawsze oznacza to, że zachorujemy na to samo, co rodzice czy dziadkowie, jednak można sprawdzić czy posiadamy predyspozycje do wystąpienia choroby. Nawet pozytywny wynik badania nie jest jednoznaczny z zachorowaniem, ale umożliwia  skupienie się na badaniach profilaktycznych i ewentualne wczesne wykrycie zagrożenia.

Jak należy się przygotować przed wizytą w poradni genetycznej?

Większość badań nie wymaga żadnego przygotowania ze strony pacjenta ( np. nie trzeba być na czczo ). Najczęściej pobieranym materiałem jest krew żylna. Przed wizytą u lekarza należy przygotować dowód osobisty oraz dokumentację medyczną (własną lub w przypadku występowania nowotworów w rodzinie – osób spokrewnionych).

Jak wygląda diagnostyka osób mających problemy z prokreacją?

Pary mające kłopoty z zajściem w ciążę lub poronieniami wykonują najczęściej badanie kariotypu. Dodatkowo możliwe jest zlecenie innych badań, o których wyborze decyduje lekarz genetyk po przeprowadzeniu wywiadu.

Jak długo trwa wizyta?

Przeciętny czas trwania wizyty lekarskiej to 20 min. Bezpośrednio po wyjściu od lekarza jest pobierana krew na badania, więc łącznie czas spędzony w poradni to ok. 30 min.

Więcej czasu należy poświęcić podczas wizyty z małym dzieckiem.

Jaki jest czas oczekiwania na wyniki badań?

W zależności od zleconych badań, czas oczekiwania jest różny. Np. na wynik badania kariotypu czeka się 6-8 tyg., natomiast na badanie mutacji jednego genu 3-4 tyg. O tym, kiedy możliwe będzie wydanie wyniku informuje wstępnie lekarz podczas wizyty.

W jaki sposób odbiera się wyniki badań?

Wyniki badań genetycznych rutynowo wydawane są przez lekarza podczas kolejnej wizyty (w ramach tego samego skierowania ). W wyjątkowych sytuacjach jest możliwa konsultacja telefoniczna oraz wysłanie wyników listem poleconym. O czasie oczekiwania na wynik informuje lekarz podczas pierwszej wizyty.

Czy można wykonać badania płatne?

Wykonujemy badania płatne, do których nie jest potrzebne skierowanie. Należy telefonicznie wyznaczyć termin wizyty, który możliwy jest w poniedziałki i piątki w godz. 16:00 – 19:00. Szczegóły ustalone zostaną podczas ustalania terminu pod nr tel . 42 611 63 11 lub 668 524 532.

Czy jest możliwość zapisania do Poradni Genetycznej GENOS dziecka?

Nasza poradnia przyjmuje pacjentów bez względu na wiek. Dzieci z podejrzeniem chorób genetycznych tak jak dorośli pacjenci muszą posiadać skierowanie do poradni genetycznej. Na przyjęcia małych dzieci lekarz przeznacza więcej czasu.

Uwagi dla rodziców:

- korzystne jest wyznaczenie wizyty o takiej porze, aby dziecko było nakarmione i napojone

- należy unikać późnych godzin przyjęć, aby dziecko nie było śpiące i rozdrażnione
- jeżeli wcześniej występował problem z pobraniem krwi, należy to zgłosić podczas zapisywania na wizytę.

Gdzie znajdę politykę prywatności strony internetowej?

Jak uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej?

Zgodnie z art. 27 ust. 3 UoPPiRP cyt.: „(…) dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony w ust. 1 pkt 4 [za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej] i 5, [na informatycznym nośniku danych] na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów, jeżeli przewiduje to regulamin organizacyjny podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych (…)”.

“Udostępnianie dokumentacji medycznej podczas pandemii”.  Obowiązujące przepisy umożliwiają udostępnianie dokumentacji medycznej drogą elektroniczną zarówno pacjentom, jak i ich przedstawicielom ustawowym bądź osobom upoważnionym. Zatem osoby starsze, które w okresie pandemii chcą pozyskać taką dokumentację bez składania wizyty w placówce ochrony zdrowia, a same nie dysponują niezbędnymi środkami technicznymi, mogą skorzystać z pośrednictwa innych osób. Muszą tylko do tego je upoważnić.

Pierwszorazowe udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się bezpłatnie. Przy każdym kolejnym placówka pobiera 0,25 zł za każdą stronę wydruku. Jeżeli pacjent poprosi o przesłanie na elektronicznym nośniku danych – koszt nośnika.

Ponadto zawsze w przypadku konieczności wysłania pocztą, placówka pobiera opłatę wysokości 9,00 zł – koszt przesyłki pocztowej.

Kto posiada uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością?

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • Kobiety w ciąży (od 01.01.2017)
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017)
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017)
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018)
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (od 30.10.2018)

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że:

 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących
 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia
 • w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia
 • Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych ustawowo nie ogranicza się wyłącznie do tzw. pierwszych wizyt - obejmuje ono cały proces leczenia pacjenta.