Zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dn. 30.10.2018

1) NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

P.P.H.U. GENOS s.c. Bogdan Kałużewski, Jadwiga Kałużewska, Tadeusz Kałużewski
Strońsko 20A,
98-161 Zapolice
NIP 829-15-77-138 REGON 731028544
tel. 42 611 63 11/ 668 48 11 53
fax. 42 611 63 12
e-mail: genos@genos.com.pl
www.genos.com.pl

Zapraszamy do złożenia oferty na poniższe zapytanie ofertowe.

 

2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Dostawa sprzętu laboratoryjnego: aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych: 1 szt.

  Szczegółowe minimalne techniczne parametry sprzętu:

 • Urządzenie zapewnia w pełni zautomatyzowaną, wysoko wydajną ekstrakcję kwasów nukleinowych, tj. DNA oraz RNA
 • Wyizolowane kwasy nukleinowe o wysokiej czystości mogą zostać użyte w dalszych aplikacjach jak: PCR, qPCR, RT-PCR, sekwencjonowanie, RFLP, mikromacierze, hybrydyzacja
 • Identyfikacja protokołów za pomocą czytnika kodów kreskowych
 • Proces izolacji odbywa się w pełni automatycznie bez ingerencji użytkownika
 • Wbudowana lampa UV (dezintegracja kontaminacji)
 • Możliwość izolacji DNA i/lub RNA jednocześnie od 1 maksymalnie do 12 próbek
 • Urządzenie zapewnia możliwość izolacji z pojedynczej próbki bez generowania strat odczynnikowych
 • Kompletna instrukcja do obsługi oprogramowania wraz z wykazem i szczegółowym opisem wszystkich protokołów izolacji
 • Poszczególne protokoły izolacji zwalidowane do oferowanego ekstraktora i zestawów diagnostycznych
 • Regulowana objętość elucji do probówki 1,5 ml lub do probówki PCR 0,2 ml przy zastosowaniu odpowiedniego protokołu
 • Wraz z urządzeniem zostanie dostarczona kompletna instrukcja do obsługi oprogramowania wraz z wykazem i szczegółowym opisem wszystkich błędów, które mogą się generować w trakcie pracy ekstraktora
 • Pomoc techniczna i merytoryczna na każdym etapie procedury przez autoryzowanego dystrybutora
 • Ekstraktor i dedykowane do niego zestawy do izolacji posiadają znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE
 • Temperatura bloku grzewczego: od temperatury pokojowej do 65 °C
 • Temperatura w pomieszczeniu pracy: 15 - 30°C
 • Wymagania elektryczne: 110 - 240V 50/60Hz
 • Port mini USB umożliwiający aktualizację oprogramowania
 • Otwierana główna komora reakcyjna umożliwiająca zatrzymanie reakcji w dowolnym momencie pracy urządzenia, z opcją kontynuacji reakcji.
 • Możliwość obserwacji poszczególnych etapów pracy urządzenia.
 • Odrębne dedykowane protokoły i zestawy do izolacji materiału genetycznego z certyfikatem CE/IVD z różnego rodzaju materiału wyjściowego:
  - wirusowe RNA/DNA z osocza, surowicy, płynów ustrojowych
  - zestaw do izolacji drobnoustrojów i wirusów wywołujących choroby przenoszone drogą płciową oraz DNA ludzkiego z wymazów, próbek osadu moczu, nasienia oraz płynów ustrojowych
  - genomowe DNA z Mycobacteria z materiału klinicznego lub kultur bakteryjnych
  - genomowe DNA z krwi pełnej świeżej (EDTA) i mrożonej, kożuszków leukocytarnych, pelletów
  - bakteryjne DNA z materiału klinicznego i kultur bakteryjnych
  - genomowe DNA z tkanek, wymazów i plam krwi
  - genomowe DNA z tkanek utrwalonych w parafinie
  - całkowite RNA z różnego rodzaju materiału wyjściowego: krew pełna, kożuszki leukocytarne, płyny ustrojowe, pellety, kultury tkankowe i komórkowe, tkanki, rośliny, grzyby
  - genomowe DNA z materiału roślinnego i grzybów
 • Możliwość ekstrakcji z próbki o objętości wyjściowej nie mniejszej niż 100 ul i nie większej niż 1000ul
 • Odczynniki znajdują się w oddzielnych, fabrycznie zamkniętych kartridżach, co uniemożliwia kontaminację
 • Odczynniki zachowują termin przydatności do użycia przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty zamówienia
 • Odczynniki wraz z proteinazą K, znajdujące się w zamkniętych kartridżach, powinny być przechowywane w temp. 15-25oC
 • Metoda izolacji: Przyłączanie próbki, przemywanie i elucja
 • W zestawie do izolacji powinny znajdować się wszystkie niezbędne materiały zużywalne np. probówki reakcyjne, elucyjne, statywy, końcówki, szpilki do przebijania, komory reakcyjne
 • Czas izolacji do 60 minut w zależności od rodzaju materiału wyjściowego
 • Wygodny panel sterowania z bezpośrednim wyborem dekontaminacji za pomocą lampy UV
 • Automatyczne przebijanie folii zamykającej kartridże bez konieczności ingerencji użytkownika
 • Dostępność zestawów odczynnikowych do 24h od złożenia zamówienia
 • Darmowa aktualizacja oprogramowania przez cały okres użytkowania aparatu

 

3) TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby firmy PPHU GENOS s.c., adres: Strońsko 20A, 98-161 Zapolice w terminie do 30 dni od złożenia zamówienia.

 

4) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

a/ Oferty należy przygotować w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim. Formularz ofertowy musi być opatrzony pieczątkami firmy i/lub podpisami osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

b/ Oferta musi zawierać:

 • pełną nazwę oferenta
 • adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP/VAT
 • cenę oferty przedstawioną jako cena netto i brutto. Stawkę i kwotę podatku VAT (jeśli dotyczy).
 • nazwę urządzenia i nazwę producenta urządzenia
 • termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty.
 • Warunki płatności.
 • potwierdzenie spełniania minimalnych parametrów technicznych wymienionych wyżej.

 

5) MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

a/ Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera, dostarczyć osobiście na adres PPHU Genos s.c. ul. Żubardzka 4, 91-020 Łódź, lub przesłać na adres poczty elektronicznej: genos@genos.com.pl z dopiskiem: ”Odpowiedź na zapytanie ofertowe numer 1/2018”

b/ Termin składania ofert upływa dnia 13.11.2018 o godz.12.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

c/ Termin złożenia oferty jest równoznaczny z terminem faktycznego wpływu dokumentacji do siedziby firmy w Łodzi lub na adres poczty elektronicznej.

d/ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2018 w siedzibie firmy PPHU GENOS s.c., ul. Żubardzka 4, 91-020 Łódź o godz. 12.30.

e/ Informacji na temat zamówienia udziela: Agata Wyrębska tel. 668 48 11 53

f/ W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

6) KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

CENA-100%

Wyboru wykonawcy dokonuje się spośród prawidłowo wypełnionych i złożonych w terminie ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

 

7) SPOSÓB INFORMOWANIA OFERENTÓW O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU

a/ Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu zawarta w niniejszym ogłoszeniu dostępna jest do publicznej wiadomości za pośrednictwem siedziby firmy PPHU GENOS s.c., Strońsko 20A, 98-161 Zapolice oraz na stronie Zamawiającego www.genos.com.pl

b/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesłania niniejszego zapytania do wybranych przez siebie potencjalnych Oferentów z prośbą o rozpatrzenie możliwości wzięcia udziału i złożenia oferty w postępowaniu.

c/ Wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.genos.com.pl

d/ Zamawiający może zmodyfikować zapytanie, nie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyny.