Spełnienie obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest: P.P.H.U. GENOS s. c. Bogdan Kałużewski, Jadwiga Kałużewska, Tadeusz Kałużewski z siedzibą w: 98-161 Zapolice, Strońsko 20A.

Jak można się z nami skontaktować?

e-mail: nzoz.lodz@genos.com.pl
adres pocztowy: 91-020 Łódź, ul. Inowrocławska 9/132

 

PACJENCIE

 

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych i ich podstawa prawna?

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia oraz na podstawie wyrażonej dobrowolnej zgody (deklaracja zgody na badanie genetyczne wraz z upoważnieniem osoby do wglądu w dokumentację medyczną). Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach diagnostycznych.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy jedynie dane niezbędne do celów diagnostycznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Zasady archiwizowania, przetwarzania i powierzania danych osobowych pacjentów określają dodatkowo przepisy dot. ochrony zdrowia.

Komu powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe w części powierzyliśmy naszym partnerom, którzy świadczą dla nas usługi diagnostyczne (podwykonawcy posiadający umowę o współpracy i powierzeniu przetwarzania danych osobowych).

Czy przekazujemy twoje dane do Państwa Trzeciego (Państwo poza Europejskim Obszarem Gospodarczym)?

Nie przekazujemy.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane jedynie przez czas ściśle określony przepisami: dokumentacja medyczna pacjenta – 20 lat, dokumentacja dzieci poniżej 2 roku życia – 22 lata, skierowania, zlecenia – 5 lat, dokumentacja pacjenta zmarłego na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia – 30 lat.

W poniższych aktach prawnych znajdują się kompleksowe informacje na temat
obowiązujących zasad przechowywania dokumentacji medycznej:

  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009, nr 52, poz. 417).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r., w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2010, nr 252, poz. 1697 ze zmianami).
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zmianami).
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zmianami).
  • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 657). Podanie danych osobowych w celu korzystania ze świadczeń zdrowotnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa.
  • Art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • Art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
  • §10 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia MZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 

Jakie przysługują Ci prawa?

Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do uprawnienia do wglądu w dane osoby upoważnionej
d) możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania
e) prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Ciebie. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu administratorowi
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
g) Pacjent nie ma prawa do bycia zapomnianym i do usunięcia danych!

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: nzoz.lodz@genos.com.pl

 

ZAWSZE CHRONIMY PRYWATNOŚĆ NASZYCH PACJENTÓW!