Oporność na zakażenie wirusem HIV-1

Na oporność na zakażenie wirusem HIV-1 i ewentualną progresję zakażenia w AIDS ma wpływ wiele genów. Zauważono, że podatność bądź oporność na zakażenie jest bardzo zróżnicowana osobniczo, a jednym z ważniejszych czynników powodujących oporność jest mutacja w genie CCR5 na chromosomie 3p21. CCR5 występuje w wielu odmianach allelicznych. Jedną z nich jest mutacja CCR5-Δ32, w której występuje delecja 32 par zasad powodująca powstanie niefunkcjonującego receptora, co zapobiega wejściu wirusa HIV do komórki. Dwie kopie tego allelu zapewniają silną ochronę przed zakażeniem wirusem HIV. Allel występuje u 5–14% Europejczyków, ale rzadko u Afrykanów i Azjatów.¹

¹Samson, M., Labbé, O., Mollereau, C., Vassart, G. & Parmentier, M. Biochemistry35, 3362−3367 (1996)