Identyfikacja genotypu związanego z aktywnością enzymu VKOR (metabolizm warfaryny)

W skład dużej rodziny cytochromu P450 wchodzi także cytochrom P2C9. Gen kodujący tę izoformę zmapowany został na chromosomie 10 w locus 10q22.33.
Poznanie genotypu pozwala ustalić dawkę początkową i kontrolować przebieg terapii, gdyż mutacje w genie kodującym ten enzym powodują zmniejszony metabolizm powyższych leków, co skutkuje ich większym stężeniem w surowicy pacjenta.
W przypadku warfaryny pomocne jest także ustalenie genotypu enzymu VKOR, ponieważ pacjenci posiadający mutacje w regionie promotora tego genu są bardziej wrażliwi na warfarynę i wymagają podawania mniejszych dawek.