Test UroVysion

Wczesna, nieinwazyjna diagnostyka raka pęcherza moczowego oraz monitorowanie stosowanej terapii w próbce dostarczonego moczu z wykorzystaniem techniki FISH.

Rak pęcherza moczowego jest częstym pod względem zapadalności oraz umieralności nowotworem w Polsce, dlatego istotną sprawą jest możliwość skutecznej i prostej metody wykrywania tej choroby.

Test UroVysion to wiarygodne narzędzie umożliwiające diagnostykę raka pęcherza moczowego. Zasadniczą zaletą testu jest fakt przeprowadzania badania w próbce moczu pacjenta. Test polega na liczbowej analizie aberracji chromosomowych w preparacie cytologicznym uzyskanym z osadu moczu przy użyciu techniki FISH (fluorescencyjna hybrydyzacja in situ).

Zalety Testu UroVysion:

  • W kombinacji z cystoskopią oferuje najwyższe osiągalne wskaźniki czułości i swoistości.
  • Przydatny w diagnostyce pierwotnych i nawrotowych raków pęcherza moczowego;
  • Wykrywa wczesne zmiany nowotworowe jeszcze na poziomie aberracji chromosomowej, niemożliwe do wykrycia za pomocą innych metod;
  • Pozwala na detekcję 100% raków inwazyjnych pęcherza moczowego (pT2-T4);
  • Przydatny w przewidywaniu nawrotów choroby u pacjentów po pierwotnej resekcji guza pęcherza moczowego;
  • Wiarygodne narzędzie w diagnostyce nawrotów i/lub niecałkowitego wycięcia guza u chorych leczonych dopęcherzowymi wlewkami BCG;
  • Negatywny wynik testu u pacjentów monitorowanych w kierunku nawrotów choroby może ograniczyć potrzebę wykonywania cystoskopii.