prof. dr hab. n. med. Bogdan Kałużewski

Prof1

prof. dr hab. n.med. Bogdan Kałużewski

Specjalista ginekologii i położnictwa, Genetyki Klinicznej, Genetyki Laboratoryjnej


Bezpośrednio po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi w roku 1967 rozpoczyna pracę zawodową pod kierunkiem prof. T. Pawlikowskiego. Zorganizował Samodzielną Pracownię Cytogenetyki przy Instytucie Endokrynologii, której został kierownikiem w roku 1972. W tym okresie zajmował się miedzy innymi badaniami cytogenetycznymi opartymi na hodowli limfocytów krwi obwodowej, fibroblastów skóry i amniocytów. W pracy naukowo-badawczej pasjonował się technikami umożliwiającymi badanie replikacji DNA na poziomie prążka chromosomowego, oraz aplikacją wyników badań w praktyce poradnianej. W tym okresie rozpoczął cykl zajęć dydaktycznych dla studentów AM z zakresu Genetyki Klinicznej oraz współuczestniczył w opracowaniu szeregu wydań skryptów i podręxczników dla studentów AM z zakresu endokrynologii klinicznej. Przez ten okres czasu uczestniczył także w rutynowej pracy w/w placówki zdobywając kwalifikacje lekarskie w zakresie poradnictwa genetycznego ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań genetycznych zaburzeń różnicowania płci. Jego aktywność naukowa została uwieńczona w roku 1972 sformułowaniem tez i obroną pracy doktorskiej.

W roku 1984 uzyskał tytuł dr hab. a w 1992 profesora nadzwyczajnego. W tym czasie zorganizował pierwszą w województwie Poradnię Genetyczną, którą z powodzeniem kierował przez kolejne lata. Bogdan Kałużewski jest Przewodniczącym Zespołu Ekspertów w dziedzinie genetyki klinicznej. Będąc społecznym doradcą Dyrekcji Budowy Szpitala-Pomnika Matki Polki w Łodzi stworzył na tym terenie warunki koncepcyjne, projektowe i wykonawcze do powstania Zakładu Genetyki Medycznej w/w placówki.

Dodatkowo w latach 1976-1977 odbył staż naukowy w Folkhalsan Institute of Genetiks, będąc stypendystą Akademii Finlandii. Odbył również 25-cio miesięczny staż naukowy w Jefferson Medical College of Thomas Jefferson University of Philadelphia USA. Pobyt ten pozwolił mu między innymi na zapoznanie się z nowymi metodami z zakresu cytogenetyki molekularnej jak i wybranych technik biologii molekularnej. Posiada specjalizacje: I-stopnia z zakresu ginekologii i położnictwa, z genetyki klinicznej, oraz laboratoryjnej genetyki medycznej.

Jest członkiem założycielem Kolegium Medycyny Laboratoryjnej, w którym przez szereg kadencji pełnił funkcję przewodniczącego grupy roboczej ds. Genetyki Klinicznej i Molekularnej. Od września ubiegłego roku decyzją JM Rektora UM w Łodzi został powołany na stanowisko kierownika Katedry Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej. Od lat jest członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych o profilu genetycznym. Posiada także dobrze udokumentowany dorobek naukowy w postaci ponad 186 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz doniesień zjazdowych. Profesor B. Kałużewski stworzył koncepcję nowoczesnej katedry uniwersyteckiej, która realizuje następujące cele: prowadzenie zajęć dydaktycznych przed i podyplomowych z genetyki klinicznej i laboratoryjnej, szeroko rozumiane poradnictwo genetyczne realizowane o własne laboratorium oraz program badań naukowych służących powyższym dwóm celom. Placówka w dużym stopniu finansuje sama swoją działalność.